Ulica Cara Dušana (deo izvan PKIC ,,Staro jezgro Zrenjanina”)

Ulica cara Dušana je jedna od najdužih gradskih ulica. Pružа se u prаvcu sеvеr-јug, a počinje od gradskog trga. Prеsеca je trаsa mаgistrаlе izgrađena osamdesetih godina 20. veka. Prvi deo ulice – od trga do magistrale je u zaštićenoj okolini PKIC centar Zrenjanin. Objekti koji su ovde opisani, nalaze se u delu ulice koji počinje od magistrale. Od interesa za zaštitu su sledeći objekti pod brojevima: 16, 18, 25, 28, 37, 51, 80 i 80a.
———————————————————————————————————————————————-

SLOVAČKA EVANGELIČKA CRKVA I PAROHIJSKI DOM, Cara Dušana 16-18

———————————————————————————————————————————————-

Kuća Tunerovih, Cara Dušana 25

Prvi vlasnik: Porodica Tuner (pretpostavka)
Vreme izgradnje: kraj 19. veka
Projektant: nepoznat
Stil: klasicizam

Građanska kuća ima širok ulični front sa ajnfort kapijom u sredini i dva dvorišna krila. Pripadala je čuvenoj kamenorezačkoj porodici Tuner. Desni deo fasada je očuvana u svom izvornom obliku, dok je levi, zbog pretvaranjem stambenog u poslovni prostor, izmenjen probijanjem prozorskih parapeta i pretvanjem u izloge i ulaze lokala. Izmene fasade su izvedene prema Uslovima Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Novog Sada.

———————————————————————————————————————————————-

Kuća Svetozara Cvetkova, Cara Dušana 28

Prvi vlasnik: Svetozar Cvetkov 
Vreme izgradnje: 1922. godina
Projektant: Panji & Meršbaher, građevinski majstori 
Stil: secesija

Iako nije u najboljem stanju, ulična fasada i stolarija ove kuće je očuvana u izvornom obliku. Ukrašena je plitkom malterskom plastom izvedenom u stilu secesije koja je karakteristična za arhitektonski rukopis Janoša Panjija, lokalnog zidarskog majstora i projektanta. Na fasadi se nalazi mermerna tabla sa natpismom koji obaveštava da se u kući rodio Pavle Aršinov, znameniti privrednik Velikog Bečkereka. Međutim, on se nije rodio u ovoj kući, već u starijoj kući koja se nalazila na ovom mestu. Kuća ima kapiju od kovanog gvožđa sa zidanim stubovima od fasadne cigle. Osnove je u obliku latiničnog slova L sa jednim dvorišnim krilom.

 


———————————————————————————————————————————————-

Kuća Konstantina Danila, Cara Dušana 37

Prvi vlasnik: nepoznat
Vreme izgradnje: sedamdesete godine 19. veka
Projektant: nepoznat
Stil: neorenesansa

Fasada kuće nije sačuvana u izvornom obliku, osim ajnfort kapije koja spada u najraskošnije sačuvane kapije Zrenjanina. Na osnovu stare fotografije znamo kako je kuća izgledala, te je moguće izraditi projekat rekonstrukcije originalnog izgleda fasade. Iznad prozorskih otvora nalazili su se trougaoni i segmentni frontoni, a lezene su uokvirivale plitke bočne rizalite. Kuća ima L osnovu, sa jednim dvorišnim krilom. Klinker pločice poda, mermerno stepenište ulaza u kuću i kasetirana drvena parapetna obloga ajnfort hodnika, ukazuje na to da je kuća pripadala nekoj imućnoj građanskoj porodici. Na osnovu kazivanja stanara, u kući je živeo Kolarov, vlasnik ciglane.

Na fasadi se nalaze dve mermerne table. Na prvoj tabli piše da je u kući živeo i radio slikar Konstantin Danil, a na drugoj da je slikar Đura Jakšić bio njegov učenik. Međutim, ova raskošna građanska kuća je podignuta posle njegove smrti, te je najverovatnije on živeo u kući koja je ranije postojala na ovom mestu.

Kuca Konstantina Danila
današnji izgled fasade

Kuca Konstantina Danila izgled fasade pre uklanjanja plastike
originalan izgled fasade

———————————————————————————————————————————————-

Kuća dr Momira Stakića, Cara Dušana 51

Prvi vlasnik: Žarko Stakić
Vreme izgradnje: 1900. godina
Projektant: nepoznat
Stil: neobarok

U ovoj  kući, u periodu između dva svetska rata, živeo je dr Momir Stakić, lekar okružnog ureda iz Petrovgrada.

Kuća ima raskošnu dvokrilnu ajnfort kapiju i uličnu fasadu koja je bogata malterskom i gipsanom plastikom izvedenom u stilu neobaroka. Iznad bočnih otvora su barokni frontoni, a središnji rizalit, koji je istaknut atikom sa balusterima, ima prozore polukružno završene oko kojih je gipsana ornamentika u vidu floralnih prepleta i ljudskih poprsja. Fasada je simetrično komponovana.

Kuća se redovno održava i u dobrom je stanju, ali su dva desna prozorska otvora spojena u jedan izlog u sklopu koga je ulaz u poslovni prostor. Ovi radovi su narušili arhitektonsku celovitost kuće, ali su izvedeni pre no što je kuća stavljena pod prethodnu zaštitu. Potrebno je suziti otvore na dimenzije prozorskih otvora.

———————————————————————————————————————————————-

ZGRADA POLJOPRIVREDNE ZADRUGE (danas mesna zajednica ,,Gradnulica”), Cara Dušana 80

Prvi vlasnik: Srpska poljoprivredna zadruga gradnuličko-čontikarske opštine
Vreme gradnje: 1926. godina
Projektant: nepoznat
Stil: eklektika (neobarok)

Ovo raskošno zdanje podigla je Srpska poljoprivredna zadruga gradnuličko-čontikarske opštine, koja je osnovana još 1875. godine. Zgrada ima širok ulični front i plitke bočne rizalite (koji se ocrtavaju i na krovu) sa atikom i balusterima koji se nalaze i na parapetima prozora. Monumentalna građevina bogata dekorativnom plastiukom podignuta je u neobaroknom stilu. Fasadno platno je rasčlanjeno pilastrima sa korinskim kapitelima koji se nalaze između trodelnih prozora, a uokvireni prozorski otvori su nadvišeni izvijenim frontonima. Zanimljiv detalj fasade je nadsvetlo svernog oblika koje se nalazi iznad ulaznih vrata.

Godine 2008. izvedeni su konzervatorsko – restauratorski radovi na zgradi prema Uslovima Zavoda za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin. Obnovljen je krov i postavljen novi biber crep. Prilikom restauracije fasade i stolarije, izrađena su nova drvena dvokrilna vrata sa nadsvetlom koja su postavljena umesto aluminijumskih vrata. Uzor za vrata bila su bočna vrata katoličke crkve.

IMG_0079 sm

————————————————————————————————————————————————

DRŽAVNA NARODNA ŠKOLA VITEŠKI KRALJ ALEKSANDAR I UJEDINITELJ (danas Osnovna škola ,,ĐURA JAKŠIĆ”), Cara Dušana 80a

Prvi vlasnik: grad Petrovgrad
Vreme gradnje: 1936 – 1938. godina
Projektant: arh. Velislav Nikolić
Stil: moderna sa elementima ekspresionizma

Zbog povećanja broja stanovnika u međuratnom periodu, nametnula se potreba da grad podigne novu zgradu za osnovno obrazovanje. Osnovnu školu ,,Viteški kralj Aleksandar ujedinitelj” izgrađena je prema planovima gradskog inženjera Velislava Nikolića u duhu moderne arhitekture, odnosno ekspresionizma. Naglašenu horizontalnost građevina prekida snažna ugaona vertikala akcentovana brisolejima. Zgrada je sačuvana u originalnom izgledu, osim stolarije koja je zamenjena novom od pvc materijala.  U krilu ka Cara Dušana ulici je smeštena fiskulturna sala, dok su učionice, sanitarni čvor i kancelarije postavljene u krilu ka Manastirskoj ulici. Saznati više: Arhitekta Velislav Nikolić

DSC05321 sm

Skola Tabakovic