Kulturna dobra

Nepokretna kulturna dobra dele se na:

Oni su razvrstani u tri kategorije, u zavisnosti od svog značaja: kulturna dobra od izuzetnog značaja, kulturna dobra od velikog značaja i kulturna dobra. Dobra koja uživaju prethodnu zaštitu, po Zakonu o kulturnim dobrima, imaju isti tretman kao i utvrđena kulturna dobra.

Na teritoriji srednjeg Banata nalazi se 109 spomenika kulture, jedna prostorno kulturno – istorijska celina, jedno znamenito mesto i jedno arheološko nalazište. (U okviru Prostorne kulturno – istorijske celine nalazi se 45 spomenika kulture).

Po kategorijama i stepenu zaštite,  jedan spomenik kulture je od izuzetnog značaja, 69 spomenika kulture su od velikog značaja, jedno znamenito mesto, jedno arheološko nalazište i jedna prostorno kulturno – istorijska celina su od velikog značaja i 28 spomenika kulture su od značaja.

Teritorija srednjeg Banata obuhvata:

* Grad Zrenjanin

* Naseljena mesta u okviru grada Zrenjanina

* Opština Novi Bečej

* Opština Nova Crnja

* Opština Sečanj

* Opština Žitište