20 Nov
2018

knjiga ,,ARHEOLOŠKI LOKALITETI ZRENJANINSKOG PODRUČJA”

Autor: Nada Benjocki, arheolog
Izdavač: Zavod za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin
Recezent: dr Mile Stojić
grafički dizajn i priprema: Ranko M. Savčić
Fotografije: Zoran Međo, Kristina Benjocki, Ranko M. Savčić, Narodni muzej Zrenjanin i privatne kolekcije
Lektura i korektura: Slavica Milin, Vesna karavida
Štampa: JP ,,Službeni glasnik”
Tiraž: 400
Knjiga je štampana sredstvima Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i Pokrajinskog sekreterijata za kulturu i javno informisanje AP Vojvodine
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ako sećanje čini život lepim, zaborav ga čini podnošljivim. Kultura sećanja se velikim delom zasniva na materijalnim ostacima koji su brižljivo prikupljani, čuvani i arhivirani. Materijalni ostaci koji se čuvaju u depoima muzeja, arhiva, biblioteka ili pak u privatnim zbirkama, traže svoje mesto u kontekstu vremena, uprkos ili upravo zbog istoriskih okolnosti u kojima se isčitavaju. Znanje i način na koji se to znanje pamti je nesumljivo jedno od najviših odgovornosti sa kojim se istraživači susreću. Od Renesanse smo naučili da je “znanje moć”, i ako smatramo da je pronalazak pisma jedno od najznačajnijih dostignuća, pronalazak štampe možemo smatrati najboljim načinom da znanje dobije oblik i formu. Ako je knjiga materijalizacija misli, kako je to jedan od prvih štampara iz 16. veka C. Plantijn rekao, onda je i ova knjiga ne samo noslilac dugo prikupljanog znanja o arheološkim nalazištima zrenjaninskog regiona već je pre svega način da se setimo njenog autora Nade Benjocki.

Nada Lovrečić Benjocki je svoj celokupan radni vek posvetila aktivnom istraživačkom radu u zrenjaninskom regionu, radeći kao arheolog u Narodnom muzeju Zrenjanin a potom u Zavodu za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin. Ova knjiga predstavlja uvod u njen opširan rad kojim je želela napraviti sveobuhvatan pregled arheoloških iskopavanja koje je vodila, takođe uključujući i ističući rad i trud njenih kolega arheologa.

Ova knjiga se izdaje posthumno.
Sa zahvalnošću,
Vladimir i Kristina Benjocki

Povolјan geografski položaj, dobre geomorfološke odlike, plodno zemlјište, klimatski uslovi, bogata i raznovrsna flora i fauna uslovili su da područje Grada Zrenjanina bude naselјeno od mlađeg kamenog doba (neolita) do današnjih dana. Na tom prostoru od 1326 km2 danas se nalaze dvadeset tri naselјena mesta, a u njihovim atarima je registrovano 216 arheoloških lokaliteta iz različitih kulturnih perioda.

Podelite Vaše mišljenje, ostavite komentar...

*