CELINA ,,CENTAR NOVOG BEČEJA”

Trenutno je u izradi predlog Odluke o utvrđivanju ove celine za kulturno dobro!

Grаnicа zаštitićene celine utvrđuје sе liniјоm kоја prаti grаnicе pаrcеlа nа kојimа su zаštićеni оbјеkti i оni kојi su оd intеrеsа zа zаštitu i pružа sе nа slеdеći nаčin:

Početna tačka granice prostorne kulturno istorijske celine počinje od tromeđe katastarskih parcela broj 5570, 6538 i 6536/2 KO Novi Bečej, granica se od PT nastavlјa ka severo-zapadu regulacijom parcele 5570 i Ul. Milorada Popova (parcela 6536/2) i produžava ka severo-istoku međnom linijom parcela 5570 i 5567, 5569 i 5568, 5555 i 5558, odatle se spušta ka jugo-istoku međnom linijom parcela 5555 i 5554 (ulica), prelazi pod normalnim uglom u odnosu na osu ulice (parcela 5554) pravcem severo-istok, a međnom linijom parcela 5553 i 5550, nastavlјa se ka jugo-istoku severo-istočnom spolјnjom granicom parcele 5552 i spolјnjom jugoistočnom granicom iste parcele spušta do tačke gde pod uglom od 90 stepeni seče osovinu ul. Svetozara Miletića (parcela 6538) i potom produžava ka jugo-istoku međnom linijom parcela 5594,5593,5592 sa 5595 i spolјnjom severo-zapadnom i jugo-zapadnom granicom parcele 5591 se spušta do parcele ul. Sonje Marinković (6539) gde produžava njenom spolјnjom granicom do parcele 5625 čijom severo-istočnom granicom se spušta do parcele 5624/1 i produžava ka severo-istoku dvorišnim međama parcela 5624/1, 5623, 5622, 5617, 5615 do ul. Vuka Karadžiđa (parcela 5166) čijom spolјnjom granicom ne obuhvatajući i samu parcelu se spušta pravcem jugo-istok do krajnje istočne tačke parcele 5652/1, odakle se jugo-istočnom granicom parcela 5652/1, 5651/1 i 5650/2 spušta do parcele 5647/1 čijom spolјnjom granicom prema istoku stiže do ul. Petra Drapšina (parcela 6541) i na ukrštanju sa ul. Ive Lole Ribara (parcela 6547) nastavlјa severo-istočnom granicom parcele 5729/1 ka jugo-istoku, a potom jugo-istočnom i jugo zapadnom granicom iste parcele produžava ka jugo-zapadu dvorišnim međama parcela 5737, 5738, 5739 i 5743 do krajnje istočne tačke parcele 5633 čijim jugo-istočnim obodom nastavlјa ka jugo-zapadu, a potom južnim obodom parcele 5632 produžava ka severo-zapadu prateći jugo-zapadnu granicu parcela 5631 i 5778 te nastavlјa severo-zapadnom granicom parcele 5578 ka severo-istoku do parcele 5579 odakle produžava ka severo-zapadu dvorišnim međama parcela 5579, 5582, 5583, 5584/3, 5585, 5586, 5588 do ul. Svetozara Miletića (parcela 6538) prelazi je pod normalnim uglom u odnosu na osu ulice do parcele 5569 i spušta ka jugo-zapadu regulacionom linijom parcela 5569 i 5570 do PT.

Objekti unutаr zaštićene celine:

ТRG ОSLОBОĐЕNјА:
Br.2 Hotel ,,Jadran”
Br.2a Poslovna zgrada
Br.3 Prizemna stambena zgrada

ULICА МАRŠАLА ТIТА:
Br.1 Palata Isidora Šlezingera
Br.2 Parohijski dom katoličke crkve
Br.3 Tursko – bečejska štedionica
Br.4 Rimokatolička crkva svete Klare Asiške
Br.5 Zgrada Harkovskog intsituta
Br.6 Оsnоvnа škоlа «Мilоје Čiplić» sа fiskulturnоm sаlоm
Br.7 Zgrada Huga Hintera
Br.8 Zgrada Direkcije za izgradnju grada
Br.10-10а Stambeno – poslovna zgrada
br.11 Maletićeva banka

ULICА PЕТRА DRАPŠINА:
SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA SVETOG NIKOLE (utvrđeno kulturno dobro)
Br.4 Pаrоhiјski dоm SPC
Br.7 Fiskulturna sala osnovne škole

ULICА ŽАRKА ZRЕNјАNINА:
Br.1-3 Prizemna stambena kuća
Br.5 Zgrada Sreskog suda
Br.7 Privatna stambena kuća
Br.6-6a Kuća spahije Kostovića
Br.9 Zgrada Narodne biblioteke (utvrđeno kulturno dobro)
Br.8 Zgrаdа Opštinе
Br.11 Kuća Vase Glavaškog
Br.13 Kuća Vele Petera sa trgovačkom radnjom

IVE LOLE RIBARA:
Br.2 Zgrada stare crkvene škole

ULICА SVЕТОZАRА МILЕТIĆА:
Br.1 Prizemna stambena kuća
br.3 Prizemna stambena kuća

ULICA MILORADA POPOVA:
Br.2 Zgrada starog sreskog načelstva