Stara opštinska zgrada u Vranjevu

Veliki značaj

Bivša Opštinska zgrada nalazi se u Ulici Rajka Rakočevića br. 15, u središtu nekadašnjeg naselja Vranjeva. Sagrađena je 1824. godine kao prizemna ugaona građevina sa dva jednaka, simetrična krila u osnovi, koja se završavaju jednostavnim trougaonim čeonim zabatima. Arhitektonski je oblikovana u stilu seoskog ampira, slično opštinskim zgradama u Srpskom Krsturu, Mokrinu i kući Glavaša u Vranjevu. Fasade su malterisane, visokog sokla, plitko uvučenih ili istaknutih zidnih površina sa kasetiranim delovima ispod i iznad prozorskih otvora i na pojasu friza. Prozori su pravougaoni, ritmično raspoređeni, sa giterima od kovanog gvožđa. Na jednom od krila, kao glavni akcenat građevine, nalazi se plići ulazni trem, sa dva stuba koji nose arhitrav, polukružni profilisani timpanon i poluobličasti krov trema. Dvorišnu fasadu čine niz  arkada trema koji se proteže duž skoro cele građevine. Objekat je u celosti dobro očuvao prvobitne prostorne i stilske karakteristike. Konzervatorski radovu izvedeni su 1965. godine i 2009. godine i traju do danas. Urađena je zamena kompletne krovne konstrukcije i pokrivača, restaurirana je fasada a enterijer je adaptiran i prilagođen savremenim potrebama.

literatura:
S.Bakić,Graditeljsko nasleđe na teritoriji opštine Novi Bečej, Građa za proučavanje spomenika culture Vojvodine XX,Novi Sad 1999, 9-54; Dokumentacija Pokrajinskog Zavoda za zaštitu spomenika kulture Novi Sad

Opština posle obnove


izgled zgrade nakon radova