Kuća profesora Borjanovića

Kategorizacija:Spomenik kulture od velikog značaja
Adresa: Ulica vojvode Petra Bojovića br.6
Katastarska parcela br. 6598, K.O. Zrenjanin
…………………………………………………………..

Prvi vlasnik: Janoš Panji (János Pányi)
Vreme gradnje: 1913. godina
Projektant: Janoš Panji, građevinski majstor
Stil: secesija
Restauratorski radovi: tokom 1986/87. godine izvedeni su radovi na obnovi autentičnog izgleda kuće koje je finansirala SIZ kulture Vojvodine. Tokom 2004.godine na delu kuće su izvedeni radovi na obnovi fasade ka Ulici Petra Bojovića, prilikom kojih su probijeni parapti dva prozora i pretvoreni u poslovni prostor.

Kuću je za sebe i svoju porodicu podigao Janoš Panji, građevinski majstor, izvođač građevinskih radova i projektant. Tek šezdesetih godina 20. veka u kući je živeo profesor dr Vojislav Borjanović, po kome ona danas nosi ime.

Prizemna, ugaona kuća visokog partera sa osnovom u obliku slova V, gde je ugao zasečen. Postavljena je na regulacione linije ulica Carice Milice i Petra Bojovića. Naglašena je razigrana krovna masa koja svojim skoro vertikalnim krovnim ravnima asocira na japanske pagode. Međutim, kuća je oblikovana u stilu secesije, pod uticajem mađarske folklorne umetnosti, koji se manifestuje u floralnim ornamentima, rezbarenim opšavima strehe i keramičkim slemenjacima sa „kljunovima“. Ugao kuće je sa tri strane naglašen visokim zabatnim zidovima. Fasadnu dekoraciju čine arkadni niz sa vertikalama koje čine okrugle „tufne“ od keramike, postavljene u osovini polukruga arkadica. Na zasečenom uglu iznad prozora je niz ornamenata, oslikanih ili rađenih u tehnici „zgrafito“, u vidu trolista.

Napomena: Danas je samo jedan deo obnovljen i pretvoren u poslovni prostor, dok je ostali deo fasade zapušten.

Crtež fasade iz originalnog plana
Crtež fasade iz originalnog plana

izgled fasade šezdesetih godina 20. veka

Kuća profesora Borjanovića
Kuća profesora Borjanovića

Ugao kuće
Ugao kuće