Kapela Pulai

Kapela porodice Pulai sagrađena je krajem XIX veka. To je jednobrodna građevina skladnih proporcija, koncipirana u duhu gotike sa zvonikom nad ulazom i polukružnom apsidom na suprotnom kraju. Fasade su ukrašene nišama i lezenama. Iznad ulaza je scena Raspeća, a dve plitke niše sa krstovima dopunjuju dekoraciju pročelja. Unutrašnji prostor je podeljen na dva traveja i oltarski prostor prelomljenim lucima koji počivaju na konzolama i pilastrima.  Kapela je deo kalvarije koja se sastoji od 14 kapelica (stacija) u kojima su tehnikom bareljefa prikazane Hristove muke. Ovo je redak primer očuvane kalvarije kakvih je nekad bilo širom Vojvodine, a pripada nizu sakralnih objekata katoličke i protestantske konfesije nastalih na ovom području od polovine XIX  veka do Prvog Svetskog rata.
 

S.Bakić,Graditeljsko nasleđe na teritoriji opštine Novi Bečej, Građa za proučavanje spomenika kulture Vojvodine XX,Novi Sad 1999, 9-54; Dokumentacija Pokrajinskog Zavoda za zaštitu spomenika kulture Novi Sad
 

Lacrimosa
Lacrimosa

 

Kapela Pulai
Kapela Pulai

 

Stela u Kalvariji
Stela u Kalvariji