Dvorac Sokolac kod Novog Bečeja

Spomenik kulture sastoji se iz dvorca i ekonomskih objekata: upravne zgrade, štale izgrađene na ekonomiji ,,Sokolac“ površine od 4000 jutara, koja je bila u sastavu imanja Veliki salaš, čiji je poslednji vlasnik bila Emilija Ivanović, ćerka Lazara Dunđerskog.

Zgrada dvorca sagrađena je krajem XIX veka kao zgrada rezidencijalne namene. Osnova je pravougaona, dužom osom postavljena je u pravcu severoistok-jugozapad. Podignuta je na ravnom terenu, okružena prostranim parkom koji je od ekonomije odvojen ogradom sa dekorativnom kapijom od kovanog gvožđa. Dvorac je slobodnostojeća monumentalna prizemna građevina, građena u stilu klasicizma. Na prednjoj strani je natkriveni prilazni trem sa rampom i krovom koji se oslanja na četiri stuba. Na zadnjoj fasadi je natkrivena terasa na visokom postamentu. Krovove trema i terase prihvataju okrugli i kvadratni stubovi sa dorskim kapitelim nadvišeni timpanonom. Dekoracija je bogata i čine je elementi iz klasicističke arhitekture. Konstruktivni sklop čine masivni podužni zidovi sa poprečnim nosećim zidovima na mestu ulaznog hola. Ispod zgrade se nalazi visok podrum koji je zasveden pruskim svodovima a međuspratna konstrukcija iznad prizemlja je drvena.

Od nekadašnjeg raskošnog enterijera, preostalo je nešto stilskog nameštaja, kaljavih peći po sobama i dekoracija u vidu tapeta i štuko plastike na zidovima i plafonu glavnog salona. U dvorcu se nalazi i soba Lenke Dunđerski sa njenim portretom koga je naslikao Uroš Predić.

U suterenu se nalazila dvorana za kuglanje, što je raritet u ovim krajevima.

Literatura:
Dokumentacija Pokrajinskog Zavoda za zaštitu spomenika kulture Novi Sad
 

Dvorac
Dvorac

 

Bočna fasada
Bočna fasada

 

Glavni trem
Glavni trem

 

Portal
Portal

 

Glavna dvorana
Glavna dvorana

 

Ekonomije
Ekonomije

 

Ekonomije
Ekonomije 2

 

Ekonomije
Ekonomije 3