Dvorac u Konaku

Veliki značaj

Dvorac u Konaku izgradio je baron Ladislav Daniel 1898. godine. Uz glavnu zgradu za stanovanje veleposednika, izgrađena je još jedna skromnija zgrada za stanovanje biroša i sluga, a nešto udaljeniji su ostali ekonomski objekti, konjušnica, štale i sl. Dvorac okružuje park koji se prostire na nekoliko hektara sa retkim stablima raznih egzotičnih vrsta, ali je danas zapušten.

Zgrada je prizemna, podužno orijentisana građevina simetrične osnove sa karakterističnim klasicističkim portikom na prednjoj i zadnjoj fasadi i pristupnom rampom. Jednostavniji portik sa severne strane, služio je kao glavni ulaz, a drugi sa južne strane, kao izlaz prema parku. Portik na severnoj fasadi ima četiri jonska stuba koji nose jednostavan timpanon bez ukrasa, stepenište u sredini i bočne kolske prolaze. Onaj na južnoj strani je bogatije dekorisan, ima šest jonskih stubova koji se u krovnoj zoni završavaju  ukrasnim vazama, kao i polukružno stepenište kojim se silazi u park. Između stubova  u gornjoj zoni su slepe arkade koje nose plitki pilastri, a u donjoj zoni, između stubova postojala je ograda od kovanog gvožđa sa jednostavnim ukrasima. U krovnoj zoni, u ravni stubova, nalazi se atika sa balustradama.

Raspored prozorskih otvora je ritmičan i usklađen sa unutrašnjim rasporedom prostorija. Krov je mansardni, crepovi su raznobojno gleđosani i složeni u cik-cak šaru, što zdanju daju poseban utisak raskoši i reprezantativnosti.
Dvorac u Konaku svojom arhitektonskom koncepcijom predstavlja lep primer jednostavnijeg, prizemnog podužno orijentisanog klasicističkog objekta, namenjenog luksuznijem stanovanju spahijske porodice, te sa lepo uređenim parkom čini skladnu celinu.

U dvorcu se nalazi osnovna škola koja nema dovoljno novčanih sredstava da ga redovno održava.

Literatura;
B.Kulić,Dvorci u Vojvodini,Građa za proučavanje spomenika kulture Vojvodine XIV,Novi Sad 1987, 33-36

 

Glavna fasada front
Prednja fasada

 

Glavna fasada

 

Portik
Portik

 

Dvorišna fasada
Zadnja fasada

 

Trem
Trem