SPC Svetog arhangela u Kumanu (Hram sabora svetih arhangela)

Veliki značaj

Crkva u Kumanu sagrađena je u periodu od 1822. do 1832. godine. To je jednobrodna građevina sa zvonikom na zapadnoj fasadi, koji se podiže iz pročelja fasade. Na zapadnoj strani je plitki rizalit iznad koga je segmentni fronton. Na bočnim fasadama su duboke kasetirane niše razdvojene pilastrima i nadvišene pokrovnim frizom na kome su triglifi i metope. U rešenju osnove i obradi dekoracije objekat nosi odlike klasicizma.

Ikonostas i zidne slike su rad Nikole Aleksića iz 1854. godine. Oltarska pregrada predstavlja lepu celinu svojim konstruktivnim rešenjem, a naročito kolorističkim. U arhitekturi ikonostasa je naglašen klasicizam, rezbareni dekorativni motivi su biljne stilizacije. Na belu osnovu i bele kanelirane stubove aplicirani su zlatni ornamenti i kapiteli. Iz istog vremena su Bogorodičin i Arhijerejski tron, pevničke oplate i pevnički stolovi. Slikarski  rad je u svim elementima vrlo sličan Melencima, Elemiru i ostalim mestima u kojima je Aleksić slikao crkve i ikonostase.

Radovi na obnovi crkvi izvedeni su tokom 2016. (zamenu dotrajalog krovnog pokrivača novim biber crepom) i 2017. godine (konzervatorsko – restauratorske radove na zapadnoj fasadi i tornju – zvonika).


izgled crkve pre konzervatorsko – restauratorskih radova

izgled crkve nakon radova 2017.

detalji fasade

ikonostas

pevnica, dveri i ikona vaznesenja Hristovog

kompozicija Svetog trojstva sa evangelistima na svodu naosa

brod