Zgrada Lasla Cikajla, apotekara

Kategorizacija: Spomenik kulture od velikog značaja
Adresa: Ulica kralja Aleksandra I Karađorđevića br.8
Katastarska parcela br. 5828, K.O. Zrenjanin
…………………………………………………………….

Prvi vlasnik: Nikola Benković (pretpostavka)
Vreme gradnje: pedesete godine 19. veka
Projektant: nepoznat
Stl: romantizam

Zgrada je, od izgradnje do nacionalizacije, bila u vlasništvu apotekarskih familija. Pretpostavka je da ju je izgradio Nikola Benković, ali se vodi po imenu apotekara Lasla (Vladislava) Cikajla koji je od 1910. godine imao apoteku u prizemlju zgrade.
Iako je pretrpela veće izmene, kako fasade tako i enterijera, ona i dalje ima spomenička svojstva. Prizеmlје ulične fasade je dеgrаdirаnо pоstаvlјаnjеm vеlikih аlumniјskog izlоga, ali je dekorativna plastika i stolarija sprata autentična. Na fasadi su sačuvani dekorativni elementi arhitravnih frontona koji se oslanjaju na konzole, a koji se sastoje od položenih voluta i akantusovog lista. Takođe sačuvana je i ograda balkona.

Sprat uličnog krila je adaptiran za kafić, ali su svi originalni elementi enterijera sačuvani: kaljeva peć, stolarija (prozori, prozorski kapci, pervazi i futeri kao i mesingane ručke).

Neophodno je restaurirati fasadu i obnoviti krov.


Ulična fasada


Dekoracija na prozorskom arhitravnom frontonu i originalna kapija sa dekoracijom od kovanog gvožđa


prozorski frontoni