Zgrada Hranimira Kupusarevića

Kategorizacija:Spomenik kulture
Adresa: Ulica kralja Aleksandra I Karađorđevića br.41
Katastarska parcela br. 4869, K.O. Zrenjanin
………………………………………………………….

Prvi vlasnik: Hranimir Kupusarević, trgovac i proizvođač sapuna (pretpostavka)
Vreme gradnje: prva polovina 19. veka, rekonstrukcija – kraj 19. veka
Projektant: nepoznat
Stil: Istoricizam sa elementima neobaroka

Adaptacija zgrade: Anton Bolesni (Anton Boleszny), trgovac
Projektant: Josif Batkai
Godina: 1927. godine

Pretpostavka da je spratna zgrada podignuta još u prvoj polovini 19. veka, ima osnova. Porodica Kupusarević je u svoje vreme bila imućna i politički istaknuta, a njen najznačajniji član bio je Hranimir – trgovac i gradski senator. Značajnu ulogu imao je u revoluciji 1848. godine kada je bio jedan od osam istaknutih bečkerečana – učesnika u majskoj skupštini. Po nekim izvorima, u ovoj kući је prе 1848. gоdinе оdsеdао pаtriјаrh Stevan Strаtimirоvić. Pouzdano se zna da je na ovom mestu 1875. godine, postojala spratna zgrada čiji je vlasnik bio sin Hranimira, Nikola Kupusarević. Najverovatnije je kаsniје prеprаvlјеnа dоbivši bоgаtiје оdrаđеnu fаsаdu sа еlеmеntimа nеоbаrоkа. Zgrada je bila obogaćena dekorativnim balkonom koji se nalazio na sredini fasade, ali je on uklonjen u nekim ranijim intervencijama na objektu.

U 20. veku zgrada je bila u vlasništvu trgovca Antona Bolesnog, koji je u prizemlju imao svoju gvožđarsku radnju. On je 1927. godine izvršio adaptaciju zgrade prilagodivši prostor tadašnjim savremenim potrebama poslovanja. To se odrazilo i na izgled prizemlja ulične fasade, kada ono dobija nove drvene portale i izloge.

Fasada je obnovljena prema uslovima Zavoda za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin 2005. godine, kada je prizemni deo u zakup uzela Reiffeisen banka. U budućim radovima, bilo bi poželjno obnoviti krov, a da bi se zgradi vratio autentičan izgled u potpunosti, neophodno je vratiti balkon.


Ulična fasada


Izgled zgrade sa dekorativnim balkonom

Fotografije iz dvadesetih godina 20. veka

Literatura:
Dokumentacija Zavoda za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin
A.Stojanović,Petrovgrad, Petrovgrad 1938.