Zgrada Štagelšmit

Kategorizacija: Spomenik kulture
Adresa: Ulica kralja Aleksandra I Karađorđevića br. 17
Katastarska parcela br. 4848, K.O. Zrenjanin
………………………………………………..
Prvi vlasnik: Paul Štagelšmit, trgovac, vlasnik ciglane i gradski senator
Vreme gradnje: sedamdesete godine 19. veka
Projektant: nepoznat
Stil: neorenesansa
Restauracija i adaptacija: 1995. godine

Stambeno-poslovna zgrada bila je u vlasništvu moćne porodice trgovaca i industrijalaca – Štagelšmit (nem. Stagelschmidt). Ima širok ulični front i dva dvorišna krila. Građena je u duhu neorenesansne arhitekture, stilu koji je u osmoj deceniji 19. veka bio aktuelan u Austrougarskoj monarhiji. Fasada je simetrično komponovana sa ujednačenim rasterom otvora koji su bogato dekorisani malterskom plastikom i gipsanim ornamentima. Iznad prozorskih otvor, u polju frontona, nalazi se gipsani kartuš sa inicijalima vlasnika. 

Restauratorski radovi
Zgrаdа је tоkоm 1995. gоdinе оbnоvlјеnа prеmа uslоvimа Pоkrајinskоg zаvоdа zа zаštitu spоmеnikа kulturе iz Novog Sada. Prilikom restauratprskih radova tavan je adaptiran za potrebe stambenog prostora, te su zbog toga nа krоvnim rаvnimа formirane vеrtikаlnе „bаdžе“ u osi utvora sprata. Prizemlju su vraćeni prvobitni otvori sa drvenim portalima.


Ulična fasada


Detalji fasade


Dvorišna fasada


Izgled zgrade iz sedamdesetih godina 20. veka


Fotografija iz 1913. godine