Konjušnica dvorca Karačonji u Novom Miloševu

Konjušnica dvorca Karačonji nalazi se u neposrednoj okolini dvorca, sa njegove južne strane, i deo je kompleksa plemićkog imanja porodice Karačonji u Novom Miloševu. Izgrađena je tridesetih godina 19. veka u stilu kilasicizma. Osnove je izduženog pravougaonika sa četvorovodnim krovom. Na sredini se nalazi glavni ulaz (prolaz) koji je sa južne i severne strane naznačen portikom. Ovaj arhitektonski element, tipičan za klasicizam, pojavljuje se na dvorcu, žitnom magacinu i kotarci. Objekat ima niz pravougaonih prozorskih otvora oblika i dimenzija koje nisu karakteristične za zgrade konjušnica već za stambene objekte ili radionice. Sasvim je moguće da su prvobitno otvori bili manjih dimenzija koji su kasnije prošireni i prilagođeni drugačijoj nameni. Fasada je svedeno ukrašena malterskom plastikom u vidu keneluriranih pilastara i fugni.

Sa leve i desne strane konjušnice postojala su dva prizemna objekta osnove u obliku slova L koji su zajedno sa konjušnicom činili urbanističku i funkcionalnu celinu odvojenu od dvorca. U pitanju su objekti ekonomije dvorca: pored konjušnice, tu su bile štale, radionice i stanovi posluge itd. Glavna komunikacija sa dvorcem je bila preko portika konjušnice.


Konjušnica se već decenijama nalazi u zapuštenom stanju usled neadekvatne namene i lošeg održavanje. Na njoj su primetne građevinske intervencije (zatvaranje postojećih i otvaranje novih otvora) koje su narušile izgled iz vremena kada je imanjem upravljala porodica Karačonji.

Južna fasada

Južni portik sa dorskim stubovima i timpanonom

Severna fasada