ZGRADA PAROHIJE REFORMATSKE CRKVE

ZGRADA PAROHIJE REFORMATSKE CRKVE
Ulica Narodne omladine broj 2

Prvi vlasnik: Reformatska crkvena opština u Velikom Bečkereku
Vreme gradnje: 1886. godine (dogradnja 1934.)
Projektant: ing. Pelzl Ferencz
Stil: akademizam (neorenesansa)

Zgrada Parohije reformatske crkve је slobodnostojeći objekat osnove u obliku latiničnog slova L, sa kraćim dvorišnim krilom. Izgrađena je 1886. godine prema planovima gradskog inženjera Franca Pelcla. Na predlog sveštenika, nova zgrada parohije je povučena sa regulacione linije ulice oko 2 metra, a na uličnoj regulaciji je podignuta dekorativna ograda koju je izradio Adam Engel. Ograda je uklonjena najverovatnije kada i ograda oko reformatske crkve (1963.). (Reformatska crkva)
Godine 1934. zgrada je proširena (poslednja dva ulična prozora) prema zgradi Okružnog ureda za osiguranje radnika. Pre dogradnje, fasada parohije je bila simetrično komponovana. Fasade je izvedena u maniru renesansne arhitekkture.crtež ulične fasade parohijske zgrade