Crkva svetog Jovana Preteče u Vranjevu

Veliki značaj

U nekadašnjem naselju Vranjevo, koje je danas deo Novog Bečeja, podignuta je početkom XIX veka crkva cv. Jovana Preteče. Jednobrodnoj građevini sa spolja petougaonom apsidom i plitkim pevnicama dodata je 1859. priprata nad kojom se uzdiže toranj. Pretpostavlja se da je tom prilikom izvedena fasadna dekoracija celog hrama. Između sokla i potkrovnog venca na kome se smenjuju triglifi i osmolisni cvetni ornament, naizmenično su postavljeni pilastri profilisanih stopa i kapitela, odnosno stepenasto uvučene arkade. Tako formirane niše sasvim su plitke na priprati i pevnicama, dok su na zidovima naosa dublje. Centralni  rizalit trodelne zapadne fasade blago je izbačen van ravni zida. Iznad krovnog venca, kosa zabatna platna pridržavaju četvrtasto postolje kule sa barokno završenim vrhom.

Enterijer crkve ukrašavaju kako ikone tako i zidno slikarstvo. Ikonostasna pregrada, simetrične konstrukcije i sa bogatom rezbarijom biljnog karaktera, u potpunosti zatvara oltar. Pojedinačne figure svetitelja i kompozicije sa hristološkom tematikom nastale su u četvrtoj deceniji XIX  veka i delo su Jeftimija Popovića. Zidne slike takođe se pripisuju Popoviću ili nekom od slikara njemu srodnog umetničkog opredeljenja, poput Save Petrovića i Pavla Čortanovačkog. Konzervatorski radovi izvođeni su 1968. godine i 2007. godine prilikom koje su obnovljene fasade, krov i dekorativna ograda oko crkve.

literatura:
Dokumentacija pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture Novi Sad

 

Zapadna fasadaZapadna fasada

 

Kapija
Kapija

 

Crkva
Crkva

 

Južni portal
Južni portal

 

Ikonostas
Ikonostas

 

Zidno slikarstvo
Zidno slikarstvo

 

Scena skidanja sa krsta
Scena skidanja sa krsta