Konzervatorski uslovi

1. Ovaj zahtev može podneti samo onaj ko priloži dokaz o svojini ili pravu korišćenja objekta na koji se zahtev odnosi (u formularu pravni osnov)
2. Pri ispunjavanju formulara naročito je važno precizno definisati vrstu željene građevinske intervencije na objektu

U daljem tekstu se daju definicije pojmova preuzete iz člana 2 Zakona o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS”, br. 47/2003):
izgradnja objekta jeste skup radnji koji obuhvata: prethodne radove, izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta, kontrolu tehničke dokumentacije, pripremne radove za građenje, građenje objekta i stručni nadzor u toku građenja objekta;
građenje jeste izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova, ugradnja instalacija, postrojenja i opreme;
rekonstrukcija jeste izvođenje građevinskih i drugih radova na objektu, kojima se: vrši dogradnja; utiče na stabilnost i sigurnost objekta; menjaju onstruktivni elementi; menja tehnološki proces; menja spoljni izgled objekta; povećava broj funkcionalnih jedinica; utiče na bezbednost susednih objekata, saobraćaja i životne sredine; menja režim voda; utiče na zaštitu prirodnog i nepokretnog kulturnog dobra, evidentirane nepokretnosti, dobra koje uživa prethodnu zaštitu, njegove zaštićene okoline, osim konzervatorsko-restauratorskih radova;
dogradnja jeste izvođenje građevinskih i drugih radova kojima se izgrađuje novi prostor uz, ispod ili nad postojećim objektom i sa njim čini funkcionalnu ili tehničku celinu;
adaptacija jeste izvođenje građevinskih i drugih radova na postojećem objektu kojima se vrši promena organizacije prostora u objektu, zamena uređaja, postrojenja, opreme i instalacija istog kapaciteta, kojima se ne utiče na stabilnost i sigurnost objekta, ne menjaju konstruktivni elementi, ne menja spoljni izgled i ne utiče na bezbednost susednih objekata, saobraćaja i životne sredine;
sanacija jeste izvođenje građevinskih i drugih radova na postojećem objektu kojima se vrši popravka uređaja, postrojenja i opreme, odnosno zamena konstruktivnih elemenata objekta, kojima se ne menja spoljni izgled, ne utiče na bezbednost susednih objekata, saobraćaja i životne sredine i ne utiče na zaštitu prirodnog i nepokretnog kulturnog dobra, evidentirane nepokretnosti, dobra koje uživa prethodnu zaštitu, njegove zaštićene okoline, osim konzervatorsko-restauratorskih radova

3. U prilogu zahteva obavezno se mora dostaviti i dokument pod nazivom „Izvod iz plana“, koga treba pribaviti od Sekretatijata za urbanizam grada Zrenjanina (odeljenje opštine na kojoj de nalazi objekat na koga se zahtev odnosi). Ovaj dokument govori o tome šta je po važećim urbanističkim planovima predviđeno za Vaš objekat.
4. Takođe je obavezno priložiti foto-kopiju „kopije katastarskog plana“ kat. parcele na kojoj se nalazi Vaš objekat (izdaje Republički geodetski zavod – služba za katastar)
5. Konačno, uz zahtev je poželjno priložiti i idejno rešenje, odgovarajuću skicu ili bilo koji drugi grafički ili foto prilog kojim se ilustruje željena građevinska intervencija. Ukoliko Vaš zahtev sadrži ovakav prilog, objektivno se skraćuje vreme njegove obrade.

Napomena (važno)
U slučaju da želite da izvršite investiciono-tehničko održavanje objekata, potrebno je da se Zavodu obratite sa molbom za davanje saglasnosti za investiciono-tehničko održavanje i priložite:
– pravni osnov ( vlasnički list, ugovor sa Skupštinom stanara (Savetom zgrade) overen u sudu, overeni ugovor o kupoprodaji, ugovor o zakupu sa saglasnošću zakupodavca…)
– tehnički opis i predmer radova na investiciono-tehničkom održavanju

PREUZMITE DOKUMENT
Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije, kontaktirajte nas.