Arheologija

Arheološka nalazišta

Na osnovu starih mapa na kojima je prikazan reljef Banata konstatujemo da je do 18-og veka Srednji Banat bio pokriven velikim vodenim površinama. Međutim, nalazi brojnih arheoloških lokaliteta demantuju da je srednji Banat bio skoro neneseljen. Osnivanjem Zavoda za zaštitu spomenika kulture 2004. godine pristupilo se ponovnom rekognosciranju cele regije koju pokriva ova ustanova (Opštine: Novi Bečej, Žitište, Nova Crnja, Sečanj i grad Zrenjanin). Rezultati ovih rekognosciranja dali su registrovanih 336 arheoloških lokaliteta, što daje novu sliku o ovom delu Banata za koji se smatralo da u prošlosti nije bio intenzivno naseljen.

GRAD ZRENJANIN

U samom gradu i ataru registrovano je četrdesetšest lokaliteta iz perioda od praistorije do punog srednjeg veka.
Arheološki su istraženi:
1. Termotoplana, antički i srednjovekovni lokalitet, istražen 1983. godine.
2. Bi-Ma, srednjovekovna nekropola, istražena 1987. godine.
3. Radna zona jugoistok, nekropola otkrivena probojem humke 2009. godine. Otkrivena su dva keltska groba, jedan sa inhumiranim pokojnikom, drugi spaljenac. Oba groba imaju zagrobni prilog. Srednjovekovna nekropola se materijalom vezuje za period prve polovine 15-og veka. Veći deo nekropole je uništen radom mehanizacije prilikom proboja humke. Istraživanja su vršena 2009. do 2012. godine.


Zrenjanin lok. Radna zona jugoistok


Zrenjanin lok. Radna zona jugoistok, keltske posude


Zrenjanin lok. Radna zona jugoistok, srednjovekovni nakit

NASELJENA MESTA U OKVIRU GRADA ZRENJANINA

Aradac

Nalazi se zapadno od grada Zrenjanina. U samom mestu i u ataru registrovano je petnaest lokaliteta iz perioda od praistorije do punog srednjeg veka.
Arheološki su ispitani lokaliteti:
1. Kameniti vinogradi, praistorijski lokalitet. Zaštitna iskopavanja vršena su 1921. godine.
2. Konopnica, višeslojni lokalitet. Zaštitna iskopavanja vršena su 2008. godine.
3. Mečka, avarska nekropola. Zaštitna iskopavanja vršena su u periodu od 1950. do 1960. godine.
4. Leje, višeslojni arheološki lokalitet. Zaštitna iskopavanja vršena su prilikom trasiranja magistralnog puta M-7 Zrenjanin-Novi Sad 1978∕79. godine.

 


Lokalitet Konopnica, nalaz iz sarmatskog groba

Banatski Despotovac
Nalazi se istočno od Zrenjanina u ataru. Registrovano je pet lokaliteta iz antičkog perioda i srednjeg veka.

Belo Blato
Nalazi se jugozapadno od Zrenjanina. U samom naselju i ataru je registrovano jedanaest lokaliteta sa materijalom iz praistorije, bronzanog i antičkog perioda.


Belo Blato, sarmatska posuda


Belo Blato, tegovi

Botoš
Nalazi se istočno od Zrenjanina. U samom naselju i ataru registrovano je trinaest lokaliteta.
Arheološki su istraženi:
1. Živanićeva dolja, antički i srednjovekovni lokalitet. Zaštitna iskopavanja vršena su 1931. godine.


Botoš lok. Kolareva humka

Čenta
Nalazi se u krajnjem jugozapadnom delu Banata, kao ivično naselje južnog dela grada Zrenjanina. U ataru je registovano šesnaest lokaliteta iz praistorijskog preko antičkog perioda i srednjeg veka.
Arheološki su ispitani:
1. Mali alas, praistorijski lokalitet. Zaštitna iskopavanja vršena 1971. godine.


Čenta lokalitet Mali alas

Ečka
Nalazi se jugo-jugoistočno od Zrenjanina. U samom naselju i ataru registrovana su četiri lokaliteta iz bronzanog, antičkog do srendnjovekovnog perioda.

Elemir
Nalazi se severozapadno od grada Zrenjanin. U ataru je registrovano trinaest lokaliteta od praistorije do punog srednjeg veka.

Farkaždin
Nalazi se jugoistočno od Zrenjanina. U ataru je otkriveno šesnaest lokaliteta iz perioda od praistorije do srednjeg veka.
Arheološki su ispitani:
1. Selište, višeslojni lokalitet, arheološki istražen 1970. godine.
2. Paunovo, višeslojni lokalitet, arheološki istražen 1970. godine.


Farkaždin, visoka obala Tamiša

Jankov Most
Nalazi se sever-severoistočno od Zrenjanina. U ataru su registrovana tri lokaliteta koji pripadaju antičkom i srednjovekovnom periodu.

Klek
Nalazi se severoistočno od grada Zrenjanina. Registrovana su tri lokaliteta, koji pripadaju bronzanom i srednjovekovnom periodu.
Arheološki su istražena:
1. Kundeljište, lokalitet iz bronzanog doba, zaštitna istraživanja vršena 1986. godine.
2. Trasa Te-To, višeslojni lokalitet od praistorije do srednjeg veka. Zaštitna iskopavanja vršena su 1986.godine.

Knićanin
Nalazi se na krajnjem jugozapadnom delu grada Zreanjanina. U ataru je registrovan jedan lokalitet koji pripada bronzanom periodu.

Lazarevo
Nalazi se istočno od Zrenjanina. Nije registrovan arheološki materijal.

Lukino Selo
Nalazi se istočno od grada Zrenjanina, na uskom pojasu između Belog jezera i reke Begej. U ataru je registrovano pet višeslojnih lokaliteta.

Lukićevo
Nalazi se jugoistočno od Zrenjanina. U ataru su registrovana tri srednjovekovna lokaliteta.

Melenci
Nalazi se severno od Zrenjnaina. Nije registrovan arheološki materijal.

Mihajlovo
Nalazi se severoistočno od Zrenjnaina. U ataru je otkriven jedan lokalitet koji pripada periodu seobe naroda.

Mužlja
Čini južno prigradsko naselje Zrenjanina. U naselju i ataru registrovano je osam višeslojnih lokaliteta.

Orlovat
Nalazi se jugoistočno od Zrenjanina. U ataru je registrovano osam višeslojnih lokaliteta od praistorije do srednjeg veka.
Arheološki su ispitani:
1. Vinogradske duži, antički i srednjovekovni lokalitet. Zaštitna iskopavanja vršena 1969. godine.
2. Ciglana, nekropola iz bronzanog i srednjovekovnog perioda. Zaštitna iskopavanja 1969. i 2008. godine.


Orlovat lokalitet Ciglana


Orlovat lokalitet Ciglana

3. Podumka, lokalitet iz bronzanog perioda. Istraživanja su vršena 2005∕2006. godine.
4. Svete Vodice, eneolitski lokalitet. Iskopavanja vršena 1988. godine.
5. Žuti breg, višeslojno naselje iz antičkog perioda. Iskopavanje vršeno 2004∕2005. godine.


Orlovat lokalitet Žuti breg

Perlez
Nalazi se južno od Zrenjanina. U ataru je registrovano dvanaest višeslojnih lokaliteta.
Arheološki su ispitani:
1. Batka, višeslojni lokalitet, koji se prostire na dužini od 11 km. Sistematski je istraživan 1949., 1969., 1970-1990., 2008, 2009. godine.


Perlez, lokalitet Batka

2. Ravenica, višeslojni lokalitet. Zaštitna iskopavanja vršena 1969. godine.
3. Vuna mala humka 1, eneolitski grob. Zaštitna iskopavanja vršena 1976. godine.
4. Vuna mala humka 2, eneolitski grob. Zaštitna iskopavanja vršena 1984. godine.
5. Svete vodice, srednjovekovna nekropola. Zaštitna iskopavanja vršena 1997∕1998. godine.

Stajićevo
Nalazi se južno od Zrenjanina. U ataru se nalazi sedam registrovanih lokaliteta iz perioda od praistorije do srednjeg veka.

Taraš
Nalazi se severozapadno od Zrenjanina, uz samu obalu reke Tise. U ataru je registorvan jedan srednjovekovni lokalitet.
Arheološki ispitan:
1. Selište, srednjovekovna nekropola, arheološki ispitana 1950. godine.


Taraš lok. selište

Tomaševac
Nalazi se jugoistočno od Zrenjanina i jedino je mesto koje se nalazi sa leve strane Tamiša. U ataru i na periferiji mesta je registrovano sedam lokaliteta od praistorije do srednjeg veka.
Arheološki su ispitani:
1. Ciglana Kruška, lokalitet iz bronzanog doba. Zaštitna iskopavanja vršena su 1969. godine.


OPŠTINA NOVI BEČEJ

Novi Bečej
Opštinu Novi Bečej čine četiri naseljena mesta: Novi Bečej, Novo Miloševo, Kumane i Bočar.
Povoljni geografski uslovi omogućili su da se već od neolita na tom području zasnuju prva staništa, a kontinuitet življenja trajaće sve do danas.

Novi Bečej
U samom naselju i ataru registrovano je dvadesetjedan lokalitet. Od velikog značaja su lokaliteti Matejski brod i Arača.
Arheološki su ispitani:
1. Matejski brod, višeslojni lokalitet sa nalazima nadzemnih objekata iz neolitskog perioda. Sistematska istraživanja su obavljana od 1949. do 1952. i 1962. godine. Stavljen je pod zaštitu države kao spomenik od velikog značaja 1950. godine.


Novi Bečej, lokalitet Matejski brod

Panorama Matejskog broda

2. Arača, spomenik od izuzetnog značaja, stavljen pod zaštitu države 1948. godine. Bazilika podignuta u 12-om ili početkom 13-og veka. Arheološka istraživanja sa prekidima traju i danas.


Arača

3. Tvrđava “Stari grad” podignuta je između 1300. i 1320. godine. Plan tvrđave čuva se u Krigsarhivu u Beču. Prilikom melioracionih radova 1911. godine na ispravljanju korita Tise rečno korito je usmereno preko ostataka tvrđave. Zaštitna iskopavnajna vršena su 2009. godine.


Novi Bečej, ostaci tvrđave


Novi Bečej, iskop tvrđave

Novo Miloševo
U ataru naselja je registrovano dvadesetdva lokaliteta.
Arheološki su ispitani:
1. Izlaz, srednjovekovna nekropola iz 12-og veka. Arheološka iskopavanja vršena su 1970-tih godina.
2. Galad grad, srednjovekovno naselje i tvrđava. Arheloška iskopavanja vršena su 1994. godine.

Novo Miloševo, Galad grad
3. Mali Akač, bronzanodobni lokalitet, arheološki ispitan 1998. godine.

Novo Miloševo, peskana, ugroženi lokalitet

Bočar
U samom naselju i ataru je registrovano dvadeset lokaliteta od praistorije do srednjeg veka.
Arheološki su ispitani:
1. Rudina Pesak, gepidska nekropola. Zaštitina iskopavanja vršena su od 1961. do 1963. godine.

Kumane
U samom naselju i ataru registrovano je šest lokaliteta. Nalazi se vezuju za period od bronzanog preko doba seobe naroda i srednjeg veka.

Izlaz iz Novog Bečeja prema naselju Kumane

Žitište
Opštinu čini dvanaest naseljenih mesta

Banatski dvor
U ataru naselja je registrovano tri arheološka lokaliteta od praistorije preko antičkog perioda do srednjeg veka.

Banatski Dvor, lokalitet ribnjak

Banatsko Višnjićevo
Na severnom obodu naselja je registrovan arheološki lokalitet iz poznog srednjeg veka.

Žitište
Na periferiji naselja i u ataru su registrovana četiri arheološka lokaliteta.
Arheološki je ispitan
Klanica, lokalitet iz halštatskog perioda

Međa
Jugozapadno od naselja su registrovana dva arheološka lokaliteta.

Novi Itebej
Na periferiji mesta i u ataru su registroivana četiri arheološka lokaliteta iz bronazanog doba.

Novi Itebej, deo privatne zbirke


Novi Itebej, deo privatne zbirke

Srpski Itebej
Na periferiji i u ataru mesta je registrovano šest lokaliteta iz perioda od praistorije perko antike i srednjeg veka.

Srpski Itebej, Čabar humka

Torak
Jugoistočno od mesta u ataru je registrovan srednjovekovni arheološki lokalitet.

Torda
Sedam arheoloških lokaliteta je registrovano u ataru mesta, koji potiču iz antičkog perioda i srednjeg veka.

Torda, žrvanj iz antičkog perioda

Hetin
Tri arheološka lokaliteta su registrovana u ataru, dok se jedna ostva iz bronzanog perioda nalazi u samom mestu.

Čestereg
Jugozapadno od mesta u ataru registrovan je jedan lokalitet iz bronzanog i antičkog perioda.

Sečanj
Opštinu čini jedanaest naseljenih mesta.

Banatska Dubica
Južno i jugozapadno od naselja sa nalaze arheološki lokaliteti. Registrovano je šest lokaliteta.
Arheološki je ispitan
Stari vinaogradi, višeslojni lokalitet iz praistorije. Zaštitna iskopavanja vršena su 1956. godine.

Boka
U ataru naselja su registrovana četiri arheološka lokaliteta iz perioda praistorije i srednjeg veka.

Jarkovac
U ataru naselja otkrivena su četiri lokaliteta iz bronzanog doba i srednjeg veka.

Jarkovac, lokalitet Ludoška humka

Jaša Tomić
U samom naselju je registrovana ostava novca, a u ataru jedanaest lokaliteta od praistorije do punog srednjeg veka.

Kraišnik
U ataru naselja je registrovan arheološki lokalitet iz poznog srednjeg veka.

Neuzina
U ataru mesta registrovan je arheološki lokalitet i ostava iz bronzanog doba.

Sečanj
Na periferiji mesta nalazi se Fabrika alatnih mašina, srednjovekovni lokalitet. Zaštitna istraživanja vršena su 1978. godine.

Sutjeska
U ataru mesta registrovan je arheološki lokalitet iz praistorijskog perioda.

Šurjan
U samom naselju prilikom kopanja kanala za vodovod otkriveno je bogato naselje i materijal iz srednjeg veka. U ataru je registrovano pet lokaliteta iz neolita preko antičkog perioda i srednjeg veka.

Šurjan, lokalitet Stara Sarča

Šurjan, lokalitet Stara Sarča, tipovi sekira

Nova Crnja
Opštinu Nova Crnja čini šest naseljenih mesta.

Aleksandrovo
U ataru mesta je registrovan srednjovekovni lokalitet.

Nova Crnja
U ataru mesta nalazi sa arheološki lokalitet sa nalazima iz bronzanog, antičkog i srednjeg veka.

Nova Crnja, materijal iz privatne zbirke